RUT och ROT


Information om RUT-avdrag samt ROT-avdrag


INFORMATION OM RUT-AVDRAGET

(för fullständig info se Skatteverkets hemsida)


  RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden upp till 50 000kr/år. (nytt belopp från 1 juli 2019)

  Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står.

  Rutavdrag ges för

       * gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter

       * klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar

       * beskärning och fällning av träd

       * höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter

       * stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar

       * flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten

       * röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten

       * återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

          

   Inget avdrag ges för:

       * asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar

       * bortforsling av trädgårdsavfall

       * nedplockning av frukt från träd

       * installation, service och reparation av gräsklippare

       * skadedjursbekämpning

       * planering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort

       * rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign

       * kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare

       * arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.
INFORMATION OM ROT-AVDRAGET

(för fullständig info se Skatteverkets hemsida)


  ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. 

  Krav för rotavdrag

       * Arbetet ska utföras i nära anslutning till bostaden som köparen äger. Arbetet får bara ske på tomten där bostaden står.

       * Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation

       * Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början

  Rotavdrag ges för att

       * göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten             

       * göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar

       * göra markarbeten för värmeförsörjning

       * göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber

       * dränera husgrunder

       * göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)

       * arbeta som kranskötare eller grävmaskinist på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den.


  Inget avdrag ges för att

       * asfaltera, lägga sten eller plattor samt anlägga gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar.

       * betala för maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande

       * betala för sprängbesiktning.